Svensk Aktion T4: Svensk Sosse-pamper uden nogensomhelst kompetancer fik topjob og indledte aflivningen af Sveriges pensionister med Wuhanvirus

S-politiker utan meriter fick toppjobb som vårdchef – gav klartecken till massdöd för corona-sjuka äldre

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om massdöden bland äldre i Sverige och hur den katalyserats av riktlinjer och beslut om så kallad triage, där äldre till följd av resursbrist fråntagits rätten till vård. Nu berättar Dagens Nyheter om  hemligstämplade dokument utfärdade av en S-märkt inkomptent beslutsfattare i Stockholm som fått toppjobb i belöning och som förklarar varför de gamla lämnats neddrogade i sticket att dö av andnöd.

Det är den tidigare uppmärksammade journalisten Maciej Zaremba som i en artikel längre i DN belyser hur lagar och etiska principer satts ur spel under coronaepidemin. en stor del av förklaringen till massöden i corona bland de äldre hittar han i en sekretessmarkerad och ”ljusskygg order” till vårdgivarna, dokument som i sin tur är en produkt av ett system präglat av inkompetens där den högste chefen fått tjänsten trots avsaknad av meriter.

Mere her

Har svenskerne (dvs Socialdemokraterne) haft en hemmelig ‘Wannsee konference’?

Hvor var den svenske lægeforening?

Läkarförbundets etiska regler

Vilka principer bör vägleda läkargärningen? Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.

 1. Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.
 2. Läkaren ska besinna vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden. Läkaren får inte heller på något sätt medverka vid dödsstraff, tortyr eller andra grymma och omänskliga handlingar.
 3. Läkaren ska efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation.
 4. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, sträva efter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, efter bästa förmåga utveckla och förmedla kunskap till gagn för patienter och hälso- och sjukvårdens utveckling samt påtala brister i verksamheten.
 5. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig själv.
 6. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.
 7. Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande med en patient eller på annat sätt utnyttja en vårdrelation till en patient i egennyttigt syfte.
 8. Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten ge råd eller behandling.
 9. Läkaren ska vid behov anlita annan sakkunskap. Läkaren ska även tillmötesgå patientens rimliga önskemål att få tillfråga annan läkare.
 10. Läkaren ska vid forskning på människor värna deras säkerhet och personliga integritet samt öppet och sanningsenligt redovisa resultat.
 11. Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ. Läkaren ska om möjligt i behandlingen utgå från samtycke samt respektera patientens vilja att avstå från att få information.
 12. Läkaren ska iakttaga tystlåtenhet om all information rörande enskild patient, såvida det inte äventyrar patientens väl.
 13. Läkaren ska i utlåtande endast styrka sådant som har saklig och professionell grund och åtskilja detta från annan information, vars sanningshalt inte kan bedömas.
 14. Läkaren som handlar på uppdrag av tredje part ska försäkra sig om att patienten har detta klart för sig.
 15. Läkaren ska bemöta sina kollegor respektfullt och så långt möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.
 16. Läkaren ska söka vård vid sjukdom som kan påverka yrkesutövningen samt vid sådan sjukdom hos kollega stödja kollegan att söka vård.
 17. Läkaren ska i sin gärning bidra till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel.
 18. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. Ersättningen ska anpassas efter prestationens art och omfattning.
 19. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

De etiska reglerna är uppdaterade 2017 efter beslut av Läkarförbundets fullmäktige.

Sveriges drab på ældre Coronapatienter

3 Kommentarer

 1. Man kan ikke nægte at der er visse ligheder. En helt igennem grusom og hjerteløs “Endlösung” som den Svenske regering burde stå til ansvar for, helst i fuld offentlighed!

 2. Handler det her også om Tegnell, Brostrøms åndelige fætter?

  Ja, når et folk alligevel skal udskiftes, kan man jo ligeså godt bruge en god pandemi til at fremme processen. Og hvad skal man med hospitaler og skoler til overflødige svenskere (og danskere) Så det er vel logisk at man har afskaffet en masse sygehuse og skoler i begge lande)

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.