“Større vaccinetilslutning hænger ikke sammen med større overdødelighed. Snarere tværtimod”

Her er en interessant længere artikel af Jonas Herby om korrelationen mellem covid”vacciner” og overdødelighed

Jeg har klippet hans konklusion herfra:

Taget herfra

Større vaccinetilslutning hænger ikke sammen med større overdødelighed. Snarere tværtimod.

Af Jonas Herby, den 2. februar 2023. 1 svar

Jeg har brugt for meget tid på vacciner og overdødelighed på sociale medier på det seneste. Folk, der mener, at svaret på spørgsmålet “Hænger overdødelighed sammen med vacciner?” er “Ja”, har sendt utallige videoer med “bevis” for, at vacciner fører til overdødelighed. Mange bruger ord som “massemord” osv. Ord, der umiddelbart beskriver noget, man let burde kunne se i enhver korrelation mellem overdødelighed og vaccinetilslutning.

Kan man så det? Det har jeg tænkt mig at undersøge i dette indlæg.

Til “Tl;dr“-segmentet er konklusionen klar: Der er ingen grund til bekymring, selvom du ikke er “pure blood”. Der er ganske enkelt ingen rygende pistol, der indikerer, at vaccinerne var til skade. Snarere tværtimod. Der er ingen signifikant sammenhæng mellem vaccinetilslutning og overdødelighed, og selv hvis man ser bort fra signifikans, er sammenhængen i vaccinens ”favør”.

Lad os så komme i gang.

Min metode / “protokol”

Nedenfor følger en kort beskrivelse af, hvad jeg har gjort. Jeg har kun gjort dette. Jeg har ikke forsøgt andre metoder og har dermed ikke kunnet cherry picke resultaterne.

Der er sandsynligvis andre og bedre metoder til at belyse samme spørgsmål. Men mit formål er alene at få en idé om, hvorvidt der er en “rygende pistol”. Er der noget så tydeligt, at det er værd at undersøge nærmere (til sammenligning var det meget, meget tydeligt, at der var grund til at stille spørgsmål ved effekten af nedlukningerne, da alle lande så ca. samme udvikling uanset hvilken politik, der blev ført). Hvis der er det, burde man kunne se det i min “analyse”, som vel kan tolkes som en form for stikprøve ned i alle de tilgængelige data.

Baggrunden for nedenstående figurer er, at jeg på forhånd – og altså inden jeg havde analyseret data – besluttede at:

 1. hente data for vaccinetilslutning i form af andel færdigvaccinerede og booster shots per 100 indbyggere (BEMÆRK: Det er dækningen i hele befolkningen, da jeg desværre ikke har data opdelt på aldersgrupper. Dette er et problem, men der er ikke noget at gøre ved det).
 2. hente data for overdødelighed fra Our World in Data (Excess mortality: Deaths from all causes compared to average over previous years, by age). Jeg bruger p-scoren, som er antal døde relativt til det forventede antal døde (så hvis der dør 1.100 i en uge, hvor man forventede 1.000, er p-scoren altså 10%). Man kunne have valgt andre mål for overdødeligheden, men det endte altså med dette mål.
 3. beregne overdødeligheden for de OECD-lande, der er data for, for perioden
  • september 2022 – november 2022 (de seneste tre måneder)
  • juli 2021 – november 2022 (ca. den periode vacciner har været bredt tilgængelige)
 4. kigge på aldersgrupperne 0-14, 15-64, 85+ samt “alle”.

Det første problem var, at antallet af lande med tilgængelige data faldt drastisk fra starten af december 2022, fordi de fleste lande indrapporterer med betydelig forsinkelse. Derfor har jeg set på tiden før december. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan få de nyeste data med. På den anden side var der overdødelighed i mange lande i efteråret, og hvis vacciner driver dødeligheden, gjorde de det vel også her. Nederst er der en liste over de lande, der indgår i analysen.

Det næste problem var, at Chile stikker lidt ud ift. de andre lande. Det har meget høj vaccinetilslutning (både færdigvaccinerede og boostere) og er det eneste land, der ikke er enten er europæisk eller engelsktalende (US og NZ). Måske havde EØS (EU + Norge, Island og Liechtenstein) været et bedre valg. Men sådan blev det altså.

Resultatet for alle aldersgrupper

Nedenstående figur viser korrelationen i mine data, når der ses på hele befolkningen (altså “alle” aldersgrupper). De to øverste paneler viser sammenhængen mellem andelen af fuldt vaccinerede (eller færdigvaccinerede) og overdødeligheden henholdsvis de seneste tre måneder og siden juli 2021 (hvor vaccinerne var fuldt udbredt i OECD-landene). I de to nederste paneler bruger jeg antallet af booster vacciner per 100 indbyggere i stedet for andel fuldt vaccinerede. Bemærk, at jeg holder Y-aksen fast, så det er nemmere at sammenligne panelerne og figurerne.

Figuren viser, at:

 1. der har været en positive sammenhæng (/korrelation) mellem overdødelighed og vaccinetilslutningen de seneste måneder. Jo flere vaccinerede, jo større overdødelighed (tages sammenhængen for givet, vil 10% flere vaccinerede give 1,5%-point højere overdødelighed).
 2. der er ingen sammenhæng mellem overdødelighed og vaccinetilslutning siden sommeren 2021, hvor vaccinerne var bredt udrullet/tilgængelig.

Hvordan skal vi fortolke dette? En mulighed er, at vaccinerne har udskudt dødsfald. Så man undgik at folk døde i vinteren 2021/22, men til gengæld dør de nu. Det vil kunne forklare, at vi ser sammenhæng mellem vaccinetilslutningen og overdødelighed lige nu, men ingen sammenhæng i hele perioden med vacciner.

Der er sikkert mange alternative forklaringer (er der fx sammenhæng mellem vaccinetilslutning, og hvor strenge restriktioner landet har anvendt, vil dødsfald pga. restriktionerne også være korreleret med vaccinetilslutningen), men der er altså ikke noget, der tyder på, at vacciner skulle føre til stor overdødelighed i befolkningen.

Resultater for de ældste (85+ år)

Vi ved i dag, at COVID-19 stort set var ufarlig (ift. at miste livet) for folk under 65. Det var derfor især de ældre, man ville forvente havde gavn af vaccinerne. Nedenstående figur viser sammenhængen mellem vaccinetilslutning og overdødelighed for aldersgruppen 85+.

Figurerne viser – i modsætning til figuren for hele befolkningen ovenfor – at der også er positiv korrelation mellem vacciner og overdødelighed på lang sigt (juli 2021 til november 2022) i denne aldersgruppe. Sammenhængen er dog hverken på det korte eller det lange sigt statistisk signifikant. Med andre ord vil man under alle andre omstændigheder sige, at der ikke er en sammenhæng. Så det konkluderer jeg også her.

Men hvad forklarer, at der trods alt er en positiv korrelation (selvom denne r insignifikant)? En mulig forklaring er, at vaccinetilslutningen er relativt høj i alle lande blandt de 85+-årige, fordi de havde særligt stort tilskyndelse til at lade sig vaccinere (husk, at vaccinetilslutningen desværre er for hele befolkningen). Hvis det er tilfældet, er det noget andet end vaccinetilslutning vi ser. Hvis fx lande med høj vaccinetilslutning også var mere tilbøjelige til at indføre hårde restriktioner på plejehjem, kunne det være de langsigtede effekter af de ældres isolation vi ser. Men jeg gætter her.

I øvrigt er effekten relativt lille. Tager vi estimaterne for givet, vil 50% højere vaccinetilslutning giver 4,9%-point højere overdødelighed, hvilket klart er inden for udsvinget mellem de forskellige lande som går fra ca. -5% til +20% overdødelighed på det lange sigt. Og heri ligger også forklaringen på, at sammenhængen ikke er signifikant.

En lille afvigelse fra min “protokol”

Her besluttede jeg mig for at afvige lidt fra min “protokol” og sammenligne aldersgrupperne 65-74 år og 75-84 år med gruppen 85+.

Min tese var, at der måske var større sammenhæng mellem vaccinetilslutningen i et land og andelen af personer, der er vaccineret i disse aldersgrupper end i gruppen 85+.

Om det er forklaringen, ved jeg ikke. Men for disse aldersgrupper er sammenhængen mere, som jeg havde forventet. Større vaccinetilslutning er for disse aldersgrupper korreleret med lavere overdødelighed det seneste 1½ år. Men der er også en positiv korrelation mellem vaccinetilslutning og overdødeligheden de seneste måneder (som dog på ingen måde er statistisk signifikant).

Det kan som nævnt – hvis vi tager estimaterne for givet –være udskudte dødsfald, bivirkninger af nedlukningerne (fx i form af uopdagede kræftilfælde), vacciner eller andet. Det kan mine figurer ikke sige noget om.

Giver figurerne for de tre aldersgrupper (65-74, 75-84 og 85+) anledning til bekymring? På ingen måde.

For det første er der ingen statistisk signifikant sammenhæng. For det andet viser de jo – hvis vi ser bort fra den manglende signifikans og tager resultaterne for gode varer – at vaccinerne samlet set har reduceret dødeligheden for de 65-84-årige det seneste 1½ år. Og det vil jeg til enhver tid “bytte” for overdødelighed blandt de 85+-årige.

Ganske vist har overdødelighed i gruppen været positivt korreleret med vaccinedækningen. Og det åbner jo for, at man kan fortælle sig selv stort set den historie, man har lyst til på baggrund af disse data. Man kan have den hypotese, at det først er nu, det for alvor går galt, og at vi om nogle måneder vil se, at vaccinerne har medført en katastrofe.

Men faktum er, at der ikke er nogen rygende pistol. Og selvom der har været højere dødelighed de seneste måneder, er der er mange andre (mere åbenlyse) forklaringer (fx at man med vaccinerne undgik, at de sårbare døde af COVID-19, men nu dør de så af noget andet).

Resultater for de middel aldrene (15-64 år)

For størstedelen af de ældre aldersgrupper var beslutningen om at lade sig vaccinere i mine øjne været lidt en no-brainer, fordi COVID-19 var relativt farlig for disse aldersgrupper. Hvis du er 75 år gammel, og der er en vaccine mod COVID-19, bør du tage imod den. For selvom der er bivirkninger, er de næppe lige så alvorlige som sygdommen.

Men for aldersgruppen 15-64 år, var valget langt mere nuanceret. Jeg endte selv med at få ét stik, men jeg var meget i tvivl, fordi min risiko ved COVID-19 var meget lille (jeg er 44 år). Så det er sandsynligt, at forskellene i vaccinetilslutning på befolkningsniveau i langt højere grad afspejler forskellene i vaccinetilslutning for denne aldersgruppe. Desuden har gruppen relativt lille risiko for at dø af COVID-19, så hvis der er en rygende pistol, er denne aldersgruppe nok det reneste bud på et sted, hvor mine data ville vise, at vaccinerne fører til overdødelighed.

Med andre ord: Hvis der er noget om snakken, er det for aldersgruppen 15-64 år, vi skal se det.

Men det gør vi ikke. Vi ser faktisk nærmere det modsatte. Større vaccinetilslutning er stærkt korreleret med lavere overdødelighed det seneste 1½ år. Og der er ingen sammenhæng mellem vaccinetilslutningen og overdødeligheden de seneste måneder. Igen er sammenhængen ikke signifikant, men det er her vi er tættest på at have noget signifikant, da vi når ned på en p-værdi på 0,15 på sammenhængen mellem boosters og overdødeligheden de seneste 1½ år.

Bemærk, at estimatet for korrelationen – hvis vi tog det for gode varer – viser en relativt betydelig sammenhæng. 10% flere fuldt vaccinerede reducerer overdødeligheden det seneste 1½ år med 2,1%. I Danmark er 80,9% fuldt vaccineret. Tog vi estimatet for gode varer, ville vi konkludere, at vaccinerne har reduceret overdødeligheden med 17% i gennemsnit det seneste 1½ år. Det er meget relativt (i absolutte tal, er det næppe alverdens, fordi der ikke dør så mange i denne gruppe).

Men der er også så mange udeladte variable (er det fx dem, der i forvejen går meget op i deres helbred, der lod sig vaccinere?), at jeg ikke vil konkludere så håndfast på dette (eller andet i denne post), men blot konstatere, at der på ingen måde er en rygende pistol.

Resultater for børn (0-14 år)

Historien for børn (0-14 år) er lidt den samme som for 15-65-årige, blot er korrelationen meget mere udtalt. Der er et meget kraftigt negativt sammenhæng mellem vaccinetilslutning og overdødeligheden blandt børn – både på kort og lang sigt. Jo flere vacciner, jo mindre overdødelighed. Og så meget, at det helt bryder skalaen. Sammenhængen er dog stadig insignifikant (hvilket er mere tydeligt i en figur, hvor Y-aksen ikke er begrænset til intervallet mellem -15 og + 30).

Hvis vi igen så bort fra signifikans og tog estimaterne for gode vare, ville sammenhængen så have noget med vaccinerne at gøre, eller ville den være forårsaget af noget, vi ikke har med i figuren? Vi ved det ikke, men mit bud er det sidste. De lande, der har lavest vaccinetilslutning er østeuropæiske (der klarer sig dårligt i mange statistikker), mens mange lande med høj vaccinetilslutning typisk klarer sig godt (måske på nær de tre i toppen, som er Chile, Portugal og Spanien ift. fuldt vaccinerede).

Da relativt få børn desuden er vaccineret, er mit bedste bud, at det er noget andet, vi observerer (uden at have et godt bud på, hvad det er).

Konklusionen er dog – igen – at den rygende pistol er fuldkommen fraværende.

Konklusion

Man skal næppe konkludere for hårdt på ovenstående figurer. Dertil er der for mange (vigtige) udeladte variable.

Men i forhold til mit formål – at se, om der var en “rygende pistol”, altså noget der var SÅ tydeligt, at det kunne være værd at kaste ressourcer i en grundigere undersøgelse – er der ikke umiddelbart noget at se.

Betyder det, at vi kan afvise bivirkninger af vaccinerne? Overhovedet ikke. Vi ved, at vacciner har bivirkninger. Så kigge man meget grundigt efter, kan det godt være, man kan se nogle små effekter i særlige aldersgrupper, hvis man laver meget grundige studier.

Men superlativer a’la “massemord” osv. er altså helt uden for skiven.

Bilag:

Følgende lande havde alle dødelighedsdata frem til og med slutningen af november: Austria, Belgium, Chile, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Hungary, Iceland, Israel, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States

Kilder: Alle data er hentet fra Our World in Data. Overdødelighed her og vaccinetilslutning her (jeg har i begge tilfælde hentet de bagvedliggende rådata).

Taget herfra

9 Kommentarer

 1. Jonas er cand.pol!

  Det er jo en komplet joke.

  Jeg holder mig til John Campbell, læge med 30 års erfaring.

  I andre må naturligvis tænke, tro og gøre som I vil.

 2. Jonas Herby er helt væk fra skiven.

  Indtil videre har han selv overlevet et enkelt stik med noget, han stadig tror var en vaccine, og han føler sig på tryg statistisk grund i ourworldindata.org.
  Nyt territorium for mig, så jeg tog lige et lille kig på det, og faldt over:
  Daily new confirmed cases per million people

  Hvorfra får ourworldindata.org så deres data? I dette tilfælde Johns Hopkins University, der selv har en betydelig aktie i svindelnummeret.

  Alle disse påståede tilfælde er blevet konfirmeret af hvad? De såkaldte PCR-test, som ifølge opfinderen ikke kan diagnostere noget som helst.
  Eller spyttests, der heller ikke kan – ifølge en sygeplejerske jeg kender, der også testede dem på sig selv.

  Ingen har endnu fundet covid-19 i virkeligheden, det eksisterer kun som computermodel og massepsykose.

  Johns Hopkins University er producenter af bullshit
  ourworldindata.org er mellemhandlere i bullshit
  Og Jonas Herby er deres naive gadepusher

  • Helt enig

   Og når dr. Campbell analyserer data så respekterer han faktisk de dødsfald som heder “dødsfald i sammenhæng med covid”.

   De fleste vil jo vide, at tester man positiv på en test som i øvrigt ikke virker, så har det ingen sammenhæng med om man senere dør af et hjertestop eller i en bilulykke for den sags skyld.

   Den uforklarlige overdødelighed er derfor endnu højere end de 20 % som er konstateret i fx. UK.

   20 % er i øvrigt så sindssygt højt at man skulle erklære sundhedsmæssig undtagelsestilstand.

   Ikke et pip på MSN, vi er overladt helt til os selv

 3. JONAS HERBY, EN ÆRLIG MAND ELLER EN 5. KOLONNE? VI ANER DET IKKE...MEN HANS "UNDERSØGELSE" ER INTET VÆRD..
  2. februar 2023 ved 14:02

  Hvem er Jonas Herby? Er han andet end en nyttig idiot?
  Kommer han fra et radikalt miljø? Er han agent for en
  en lyssky gruppe? Er han journalist? Visse typer vil
  gerne lyve og bortforklare i eet væk, hvis det kan
  fremme en eller anden særinteresse. Måske er Jonas
  Herby lobbyist. De mange ord og prikker i Herbys tekst
  peger nærmest i hverken den ene eller anden retning,
  slet ikke når vi ikke véd ret meget om Herby og hans
  holdninger. Indtil videre har han kun spildt vores tid.

 4. Hold nu fast en gang lort på tekst.

  58% overdødelighed på Island, 0% overdødelighed under corona og før vaccinerne, men ingen rygende pistol… Hmm..

  Derudover glemmer fjolset fuldstændig at der er enorm stor forskel på de forskellige batch af vacciner – så når man tager det hele i gennemsnit vil det hele se mindre “farligt” ud.

  Og til sidst – har vaccinerne nogen gavnlig virkning? For hvis ikke, så er ALLE bivirkningerne jo unødvendige og er dermed blot en skade som er påtvunget befolkningen.

  • Plus, som tidligere nævnt, “død i forbindelse med corona” sorteres fra når der beregnes overdødelighed.

   Det er fuldstændig galimatias, vi burde være i undtagelsestilstand nu.

  • EN RYGENDE PISTOL ER FUNDET PÅ ISLAND... OG RUNDT OM PISTOLEN BLEV FUNDET MANGE DRÆBTE SOM BLØDTE EFTER SKUDSÅR..
   4. februar 2023 ved 00:26

   Ja, det med Island ligner en afsløring af Pfizer,
   WHO og Bøssestrøm og flere til…

 5. Man skal selvfølgelig gøre som Max Schmeling har gjort for Danmarks vedkommende at forsøge at vriste flest mulige relevante tal ud fra de danske ansvarlige med adgang til disse statistiske informationer.

  At der er grund til at undersøge overdødeligheden blev klart i Danmark i løbet af sommeren 2021, da antal døde hver uge hele tiden lå over 1000 døde, hvor der de foregående år ikke var over 1000 døde om ugen.

  Det som Jonas Herby flittigt har undersøgt er som jeg forstår det ikke den grundige sammenligning mellem vaccinerede og uvaccinerede som burde foretages efter at have konstateret 10 % højere antal døde i Danmark, som endda er vokset i 2022. I stedet går han lige i fælden med at bruge nogle overordnede tal som ikke giver noget svar. Men det er også svært at skaffe de rigtige tal, da det må være en del af plandemitilrettelæggelsen at forhindre præcise sammenligninger.

  Der er dog kommet ganske meget frem som sikkert fremgår af de videoer Jonas Herby nok burde have brugt tiden på at forstå for at vide hvilke tal der bør foretages overordnede beregninger med.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.