Pia Kjærsgaard skal betale erstatning og trække sin udtalelse om, at Islamisk Trossamfund er »landsforrædere« tilbage, mener trossamfundet, der har indledt en retssag.

Udover erstatningen lyder kravet ved retsmødets begyndelse desuden på, at Pia Kjærsgaard trækker udtalelsen tilbage, og at hun skal betale sagsomkostninger.

Desuden vil Islamisk Trossamfund have, at Pia Kjærsgaard dømmes efter straffelovens bestemmelser om freds- og æreskrænkelser, som kan give både bøde og fængsel.

Læs om det på Politiken. Tip: Holme.

Straffeloven Kapitel 12:

§ 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.

§ 100. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 110. Den, som forfalsker, ødelægger eller bortskaffer noget dokument eller anden genstand, der er af betydning for statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater, straffes med fængsel indtil 16 år.

Straffeloven kapitel 13:

§ 113. Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Straffelovens Kapitel 14:

§ 129 a. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater af meddelelser om faktiske forhold fremsat i retsmøder eller givet i Folketingets, kommunale eller offentlige råds eller myndigheders møder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved bevidst usandfærdigt offentligt at tillægge regeringen eller nogen anden offentlig myndighed en handling, som den ikke har foretaget, skader landets interesser i forhold til udlandet.

Nu er jeg ikke jurist, men efter min mening har labanerne mindst gjort sig moralsk skyldige i flere af ovennævnte paragraffer. Dels ved deres rejse med forfalskede papirer og dels ved rektionen med afbrænding af danske ambassader etc. Hvordan en dommer vil vurdere det ved jeg ikke. Men så vidt jeg husker, var der flere, der anmeldte ‘rejse-imamerne’ under muhammedkrisen for landsskadelig virksomhed. Det kom der ikke noget ud af.

4 Kommentarer

 1. Når Islamisk trosamfund ikke kunne vinde sagen om Muhammed tegningerne, prøver man nu på en anden front.
  Dette viser, at islamisk trosamfund ikke akcepterer dansk lovgivning,men vil prøve på, med alle midler, at begrænse dansk ytringsfrihed.
  Når anklagemyndigheden, i sin tid, undlod at rejse tiltale for landsskadelig virksomhed, bliver dette betragtet som et svaghedstegn, og man fremturer.
  Denne kurs er imidlertid farlig for muslimerne, hvis retten frikender Pia Kjærsgaard, kan anklagemyndigheden genoptage sagen.
  Et eksempel på at mange muslimer ikke prøver på at blive en del af det danske samfund, men uophørligt “fisker” efter særrettigheder.

 2. Og nu skal Pia endnu en gang trækkes gennem retten af en flok parasitter der ikke burde have været her i første omgang, og som burde bukke og takke for alt hvad de har fået. Man kan ikke lade være med at blive imponeret over hvor stærk en kvinde hun er.

 3. Det var måske fair nok da Pia selv anlagde injurie sag mod karen sund, fordi hun havde krænket pias ære ved at have kalde hende “rascist”.
  Og hvor er den dårlige omtale henne, når den skal rettes mod nynazister – da deres lokalradio i Greve modtog godt 70tus om året i offentlig støtte (både under nyrop og fogh). Ærlig talt.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.